MIKROFALE – BEZPIECZNA TECHNOLOGIA


Strefa bezpieczeństwa tworzy okrąg o promieniu 4,5 m, obszar ten jest ograniczony przez taśmy bezpieczeństwa. Poza zaznaczony obszar jest dozwolone poruszanie się bez zagrożenia.


Obecnie jest znane szerokie spektrum fal elektromagnetycznych (patrz rysunek).Głównym źródłem promieniowania jest nasze Słońce, i ma decydujący wpływ na środowisko, w którym rozwijaliśmy się i do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jesteśmy również nieustannie narażeni na przenikanie sygnałami radiowymi i telewizyjnymi. Oddziałują na nas również fale elektromagnetyczne od źródeł światła, maszyn elektrycznych i samochodów, urządzeń rentgenowskich, materiałów radioaktywnych, itp. Niektóre obszary widma elektromagnetycznego są oznaczone na rysunku znanymi nazwami jak promienie rentgenowskie lub fale radiowe. Te nazwy wskazują z grubsza określony zakres długości fali, w których są powszechnie stosowane pewne rodzaje źródeł i detektorów fal elektromagnetycznych. Część mikrofalową widma oznaczają fale długości od decymetra po dziesiętną milimetra i odpowiadają częstotliwości 0,3 - 70 GHz, czyli obszar, w którym nadają systemy radarowe, telefony komórkowe i cywilne stacje radiowe. Fale o krótszych długościach są znane jako fale podczerwieni (termiczne) (częściowo pokrywają się z mikrofalami). Do osuszenia murów i zwalczania szkodników biologicznych są używane mikrofale o długości fali 12,5 cm i częstotliwości 2,45 GHz (są zbliżone do jednej z częstotliwości wykorzystywanej przez obecne telefony komórkowe, która wynosi 1,8 GHz i jest zgodna z kuchenką mikrofalową). Do poruszania się w polu elektromagnetycznym w paśmie częstotliwości vvf są określone, w oparciu o doświadczenia, dopuszczalne wartości ekspozycji, które są różne dla pracowników i ogółu ludności (ludność 7x surowsze), i które są zawarte w obowiązującej normie.
W Republice Czeskiej jest to dekret Ministerstwa Zdrowia nr 408/1990 DU. Według tego dekretu jest maksymalna dopuszczalna wartość napromieniania dla operatorów urządzeń określona wzorem:
WSP = S (W) . t(h) = 800 μW/cm2
zgodnie z warunkiem, że maksymalna gęstość mocy pola nie może być większa niż 2650 μW/cm2
i dla ludności
WSO = S(W) .- t(h) = 120 μW/cm2
zgodnie z warunkiem, że maksymalna gęstość mocy pola nie może być większa niż 250 μW/cm2.
Wynika stąd, że do ciągłego 24-godzinnego pobytu w polu elektromagnetycznym nie może być średnia gęstość mocy pola większa niż 33 (5) μW/cm2.
Przy ocenie zgodności dotrzymywania tych zasad możemy polegać na własnym sześcioletnim doświadczeniu użytkowania sprzętu mikrofalowego do osuszenia ścian i zwalczania biologicznych szkodników głównie w drewnie (fa MYKOS). Podczas tych prac stosujemy emitery maksymalnej mocy 850 W, z których jest promieniowanie ukierunkowane metalowym falowodem w odpowiednim kierunku i skierowane jest do ściany lub przedmiotu. Pomiary natężenia pola przeprowadzono zarówno przed rozpoczęciem pracy w warunkach doświadczalnych, jak i na bieżąco, zwłaszcza po nowych ustawieniach (inne kąty) urządzeń, albo jakiejkolwiek zmianie okoliczności, które mogą mieć wpływ na efekt osuszania. Zmierzone wartości w zasadzie potwierdziły teoretyczne założenia: (dla ciekawości podajemy kilka typowych wartości)
• Bezpośrednia wiązka promieni w odległości 45cm, nieograniczona przegrodą S = 250 μW/cm2.
• Bezpośrednia wiązka promieni za ścianą betonową gr. 50 cm i zawartością wilgoci 2,3% wagowych. v S = 2,3.
• Z boku i z tyłu urządzenia, odległość 4,5 m S = 20
• Z boku i z tyłu urządzenia (sprzęt okryty siatką z mosiądzu) odległość 4,5 m S = 1,5.
Jak widać wartości nie przekraczają progowej wartości gęstości mocy (dla ludności!) oprócz bezpośredniego wyszukiwania w bezpośrednim kierunku promieni i obliczone wartości osłanianego urządzenia są mniejsze niż maksymalny dopuszczalny poziom ekspozycji dla ludności dla 24 godzinowego pobytu w przypadku trwałego wytwarzania pola elektromagnetycznego. W praktyce, można stwierdzić, że praca z urządzeniem jest całkowicie bezpieczna, zagrożenie zdrowia może nastąpić tylko celowo (bezpośrednie napromieniowanie z odległości kilku cm przez kilka minut) i w żaden sposób nie zagraża osobom poruszającym się w bezpośredniej odległości kilku metrów.